21 KIALOJ POR ESTI VEGETARANA

21 Kialoj por esti vegetarana

21 Motivos Para Ser Vegetariano

Vegetarismo estas la tendenco kiu plej multe kreskas en la evoluita mondo. Jen la 21 kialoj kial vi devas pensi ankau deveni vegetarano:

O vegetarianismo é a tendência que mais cresce no mundo desenvolvido. Eis 21 motivos porque você deve pensar em virar vegetariano também:

1 – Eviti viandon estas unu el la plej bonaj kaj la plej simplaj manieroj por halti la konsumado de grasoj. Moderna bredado de bestoj kauzas, artefarite, la dikigho por gajni pli da profitoj. Konsumado de besta graso pliigas viajn shancojn havi koratako ou disvolvigho de kancero.

1- Evitar carne é um dos melhores e mais simples caminhos para cortar a ingestão de gorduras. A criação moderna de animais provoca artificialmente a engorda para obter mais lucros. Ingerir gordura animal aumenta suas chances de ter um ataque cardíaco ou desenvolver câncer.

2 – Chiminute, chiuj tagoj de la semajno, miloj da bestoj estas murditaj che buchejoj. Multaj el ili sangaj vivantaj ghis la morto. Doloro kaj sufero estas kutimaj. Nur en Usono, 500.000 (duonmiliono) da bestoj estas murditaj chiu horo!

2- A cada minuto todos os dias da semana, milhares de animais são assassinados em abatedouros. Muitos sangram vivos até morrer. Dor e sofrimento são comuns. Só nos EUA, 500.000 (meio milhão)  de animais são mortos a cada hora!

3 – Chiu jaro, milionoj de kazoj de venenado pro manghagho estas raportitaj. La plejparto estas kauzita de konsumado de viando.

3- Há milhões de casos de envenenamento por comida relatados a cada ano. A vasta maioria é causada pela ingestão de carne.

4 – Viando ne havas absolute nenio de proteinoj, vitaminoj au mineraloj kiujn la homa korpo ne povas havigi perfekte el unu vegetarana dieto.

4- A carne não contém absolutamente nada de proteínas, vitaminas ou minerais que o corpo humano não possa obter perfeitamente de uma dieta vegetariana.  

5 – La afrikaj landoj – kie milionoj mortas pro malsato – eksportas grenojn al la unua mondo por dikigi bestojn kiuj finfine estos alportitaj sur la tablo de ricaj landoj.

5- Os países africanos – onde milhões morrem de fome – exportam grãos para o primeiro mundo para engordar animais que vão parar na mesa de jantar das nações ricas.

6 – “Viando” povas inkluzivi voston, kapon, piedojn, rektumon kaj la vertebran kolumnon de iu besto.

6- “Carne” pode incluir rabo, cabeça, pés, reto e a coluna vertebral de um animal.

7 – Unu kolbaso povas havi pecojn de intesto. Kiel unu persono povas esti certa ke la intestoj estis malplenaj kiam uzitaj? Chu vi vere volas manghi la enhavon de la intesto de unu porko?

7- Uma salsicha pode conter pedaços de intestino. Como alguém pode estar certo que os intestinos estavam vazios quando utilizados? Você realmente quer comer o conteúdo do intestino de um porco?  

8 – Se ni manghu la plantojn kiuj ni kreskas, anstatau nutri bestoj por buchado, la monda manko de nutrajhoj malaperos en unu tago. Memoru ke 100 akreoj de lando produktas viandon sufichan por nutri 20 personoj, grenojn sufichajn por nutri 240 personoj!

8- Se comêssemos as plantas que cultivamos ao invés de alimentar animais para corte, o déficit mundial de alimentos desapareceria da noite para o dia. Lembre-se que 100 acres de terra produz carne suficiente para 20 pessoas, grãos suficientes para alimentar 240 pessoas!

9 – Chiutage dekoj de milionoj de etaj kokidetoj nur 1 tagaghaj estas murditaj nur char ili ne povas kushi ovojn. Ne estas reguloj por difini kiel la mordo okazas.

9- Todos os dias dezenas de milhões de pintinhos de apenas 1 dia de vida são mortos apenas por que não podem botar ovos. Não há regras para determinar como ocorre a matança. Alguns são moídos vivos ou sufocados até a morte. Muitos são utilizados como fertilizantes ou como ração para alimentar outros animais.

10 – La bestoj kiuj mortas por via vespermangha tablo mortas sole, en paniko kaj teruro, en profunda depresio kaj sub forta doloro. La mortigo estas senkompata kaj malhumana.

10- Os animais que morrem para a sua mesa de jantar morrem sozinhos, em pânico e terror, em profunda depressão e em meio a grande dor. A matança é impiedosa e desumana.

11 – Pli facile estas resti eleganta kiam iu estas vegetarana.

11- É muito mais fácil ser e manter-se elegante quando se é vegetariano.

12 – Duono de la tropikaj arbaroj estis detruitaj por prepari pashtejoj por levi brutojn por fari hamburgerojn. Cirkau 1000 specioj estas estingitaj jare kauze de la detruo de la tropikaj arbaroj.

12- Metade das florestas tropicais do mundo foram destruídas para fazer pasto para criar gado para fazer hambúrguer. Cerca de 1000 espécies são extintas por ano devido à destruição das florestas tropicais.

13 – Chiu jaro 400 tunoj de grenoj nutras bestoj breditaj por buchado – tiel la richuloj de la mondo povas manghi viandon. Samtempe, 500 milionoj da personoj en landaj malrichaj mortas je malsato. Dum chiuj 6 sekundoj iu mortas kauze de malsato char personoj en la okcidentaj landoj estas manghantaj viandon. Cirkau 60 milionoj da personoj mortas kauze de malsato, jare. Chiuj tiuj vivoj povu esti shparitaj, char tiuj personoj povu esti manghantaj la grenoj uzitaj por nutri la bestojn kiujn estu buchitaj, se la usonanoj manghu 10% malpli da viando.

13- Todos os anos 400 toneladas de grãos alimentam animais de corte – assim os ricos do mundo podem comer carne. Ao mesmo tempo, 500 milhões de pessoas nos países pobres morrem de fome. A cada 6 segundos alguém morre de fome por que pessoas no Ocidente estão comendo carne. Cerca de 60 milhões de pessoas morrem de fome por ano. Todas essas vidas poderiam ser salvas, porque estas pessoas poderiam estar comendo os grãos usados para alimentar animais de corte se os norte-americanos comessem 10% a menos de carne.

14 – La rezervoj de fresha akvo de la mondo estas malpurigitaj pere de la bredado de bovoj cele al buchado. Kaj la produktantoj de viando estas la plej fortaj poluantoj de la akvoj. Se la industrio de viando en Usono ne estu monhelpata en ghia grandega konsumo de akvo per la regstaro, kelkaj gramoj de hamburgero kostos US$ 35.

14- As reservas de água fresca do mundo estão sendo contaminadas pela criação de gado de corte. E os produtores de carne são os maiores poluidores das águas. Se a indústria de carne no EUA não fosse subsidiada em seu enorme consumo de água pelo governo, algumas gramas de hambúrguer custariam US$ 35.

15 – Se vi manghas viandon, vi ingestas hormonojn kiuj estis donitaj al animaloj. Neniu scias la efektoj ke tiuj hormonoj kauzas al la sano. En kelkaj provoj, unu el chiuj 4 hamburgeroj havis hormonojn de kreskado originale donitaj al bovoj.

15- Se você come carne, está consumindo hormônios que foram administrados aos animais. Ninguém sabe os efeitos que estes hormônios causam à saúde. Em alguns testes, um em cada 4 hambúrgueres contém hormônios de crescimento originalmente administrados ao gado.

16 – La jenaj malsanoj estas kutimaj en viand-maghantoj: anemioj, apendicito, artrito, mamkancero, dupunkta kancero, kancero de prostato, bloko de ventro, diabeto, shtonoj en veziketo, podagro, alta sangpremo, stomaka malfunkcio, obezeco, varikoj. La vegetaranoj, de longe, visitas hospitalojn 22% malpli ol karno-manghuloj kaj dum mallonga tempo. Vegetaranoj havas 20% malpli kolesterolo ol la karno-manghuloj kaj tio malhelpas multe reduktas koratakoj kaj kancero.

16- As seguintes doenças são comuns em comedores de  carne: anemias, apendicite, artrite, câncer de mama, câncer de cólon,  câncer de próstata, prisão de ventre, diabetes, pedras na vesícula, gota, pressão alta, indigestão, obesidade, varizes. Vegetarianos há longo tempo visitam hospitais 22% menos que carnívoros e por pouco tempo. Vegetarianos têm 20% menos colesterol que carnívoros  e isso reduz consideravelmente ataques cardíacos e câncer .

17 – Kelkaj produktantoj uzas trankviligilojn por konservi la animalojn trankvilajn. Ili uzas antibiotikoj por eviti au batali kontrau infektoj. Kiam vi manghas viandon, vi ingestas tiujn drogojn. En Usono 55% de chiuj antibiotikoj estas donataj al la bestoj de buchado, kaj la procento de infektoj por bakterioj imunaj al penicilino kreskis de 13% en 1960 ghis 91% en 1998.

17- Alguns produtores usam calmantes para manter os animais calmos. Usam antibióticos para evitar ou combater infecções. Quando você come carne, está ingerindo estas drogas. Na América do Norte 55% de todos os antibióticos são dados a animais de corte, e a porcentagem de infecções por bactérias resistentes a penicilina avançou de 13% em 1960 para 91% em 1998.

18 – Dum sia viv-periodo, unu karno-manghulo averagha konsumos 36 porkojn, 36 shafojn kaj 750 kokidojn kaj meleagrojn. Chu vi volas tiel da masakro en via konscio!?

18- Num período de vida um comedor de carne médio terá consumido 36 porcos, 36 ovelhas e 750 galinhas e perus. Você deseja tanta carnificina em sua consciência!?

 

19 – La bestoj suferas doloro kaj timo, kiel ni. Ili vivas la lastaj horoj de ilia vivo malliberigitaj ene de unu kamiono, fermitaj kune kun centoj de aliaj bestoj, same timigitaj, kaj poste ili estas pushitaj al unu koridoro de la morto, plenigita de sango. Tiu kiu manghas viandon apogas la maniero kiel la bestoj estas traktitaj.

19- Os animais sofrem dor e medo como nós. Passam as últimas horas de sua vida trancados em um caminhão, encerrados com centenas de outros animais, igualmente apavorados, e depois são empurrados para um corredor da morte ensopado de sangue. Quem come carne sustenta o modo como os animais são tratados.

20 – Bestoj unu jaragha estas ofte multe pli raciaj – kaj povas logike pense pli bone – ol homaj beboj 6 semajnaghaj. Porkoj kaj shafoj estas multe pli inteligentaj ol infanetoj. Manghi tiujn bestojn estas barbara ago.

20- Animais com um ano de vida são frequentemente muito mais racionais – e capazes de pensamento lógico  do que bebês humanos de 6 semanas. Porcos e ovelhas são muito mais inteligentes do que criancinhas. Comer esses animais é um ato bárbaro.

 

21 – Vegetaranoj estas pli kapablaj fizike ol la karno-manghantoj. Multaj el la plej sukcesaj atletoj en la mondo estas vegetaranoj.

21- Vegetarianos são mais aptos fisicamente do que comedores de carne. Muitos dos mais bem-sucedidos atletas do mundo são vegetarianos.

 

FONTO/FONTE: http://www.vegetarianismo.com.br/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=392&Itemid=103

 

 

 

 

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.